واحدهاي بانک ملي ايران
کد واحد

نام واحد كد پستي  
استان شهر
محل واحد نوع واحد
درجه  

امكانات

 
    


تعداد نتايج يافت شده : 98 مورد
کد نامآدرساستانشهروضعيت خودپرداز
5700 شعب استان کرمانشاه  کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5701 کرمانشاه خيابان مدرس -مقابل شهربانی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5702 خيابان عشايرکرمانشاه خيابان عشايرکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5703 ميدان ازادی کرمانشاه ميدان ازادی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5704 دولت ابادکرمانشاه خ دولت اباد-نرسيده به خ 40-متری کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5705 چهل متری غربی کرمانشاه چهارراه سيروس -چهل متری غربی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5706 شرکت نفت کرمانشاه ميدان نفت شرکت نفت منطقه پخش باخترانکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5707 خيابان خيام کرمانشاه خيابان خيام باخترانکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5708 خيابان سعدی کرمانشاه خ سعدی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5709 خيابان شهيدمحمدمنتظری کرمانشاه خ شهيدمحمدمنطزی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5711 گلايول کرمانشاه بهمن خيابان گلايول 22کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5712 خيابان کارگرکرمانشاه بلوارکشاورزکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5713 خيابان جليلی کرمانشاه خيابان جليلی -جنب گاراژگردانی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5714 ساختمان دارئی کرمانشاه پل اجلاليه ساختمان اداره دارائی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5715 ميدان فردوسی کرمانشاه ميدان فردوسی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5716 بلوارشهيدبهشتی کرمانشاه بلوارشهيدبهشتی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5717 چهارراه مدرس کرمانشاه ميدان شهيدگمنامکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5718 خيابان سيلوی کرمانشاه خيابان سيلو-روبروی اداره قندوشکرکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5719 خيابان شريعتی کرمانشاه خيابان شريعتی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5720 شهرداری کرمانشاه -چهارراه مدرس کرمانشاه ساختمان شهرداری کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5721 پاوه پاوه -ميدان مولوی کرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5722 ميدان ايت الله کاشانی کرمانشاه ميدان ايت اله کاشانی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5723 شهرک ابادانی ومسکن کرمانشاه ابادانی مسکن بلوارگلهاايستگاه عدالتکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5724 ميدان امام خمينی کرمانشاه بلوارشهيدکشوری جنب اداره راه وترابری کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5725 جوانرود جوانرودکرمانشاهجوانرود-روانسر وضعيت خودپرداز
5726 خيابان شهدای 26مردادپاوه خيابان شهدا26مردادپاوهکرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5727 روانسر خيابان اصلی روانسرکرمانشاهجوانرود-روانسر وضعيت خودپرداز
5728 نودشه پاوه نودشهکرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5730 باينگان پاوه خيابان شهيدعزيزفارسی کرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5731 بلوارجانبازان پاوه پاوه -بلوارجانبازانکرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5732 تازه ابادثلاث باباجانی جوانرود-بخش ثلاث باباخانی کرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5734 خيابان جمهوری کرمانشاه خيابان جمهوری -روبروی حوزه نظام وظيفهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5735 خيابان طالقانی جوانرود خيابان طالقانی کرمانشاهجوانرود-روانسر وضعيت خودپرداز
5736 بلوارگلهاکرمانشاه جعفراباد-چهارراه اول خ ملتکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5737 ميدان گلستان کرمانشاه بلوارمصطفی امامی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5738 بلواروحدت کرمانشاه شهرک وحدت -ايستگاه 6کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5739 فرودگاه کرمانشاه داخل سالن فرودگاهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5741 دانشگاه ازاداسلامی کرمانشاه کرمانشاه انتهای بلوارشهرک متخصصينکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5745 شرکت پليمرکرمانشاه  کرمانشاهکرمانشاه هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5747 ميدان جهادکرمانشاه ميدان جهادسازندگی اول خ معلمکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5749 راهنمايی ورانندگی کرمانشاه -خيابان سيلوی کرما چهارراه راهنمائی جنب اداره راهنمائی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5750 دادگستری کرمانشاه خيابان شهيدرحمانپورکوچه ثبتکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5751 سه راه حافظيه کرمانشاه بلوارشهيدبهشتی ساختمان دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5752 شهرک الهيه کرمانشاه شهرک الهيه ميدان شاهدجنب نانوائی ماشينی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5753 ميدان ارشاداسلامی کرمانشاه بلوارشهيدبهشتی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5754 خيابان ابوذرکرمانشاه کرمانشاه -چ راهنمايی ورانندگی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5755 بلوارمصطفی امامی کرمانشاه بلوارشهيدمصطفی امامی -چهارراه ارشادکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5756 چقاگلان کرمانشاه ميدان نفت -مقابل درمانگاهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5758 طاق بستان کرمانشاه سه راه ابادانی ومسکن -جنب شهرداری ناحيه 5کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5759 بلوارشهيدشيرودی کرمانشاه بلوارشهيدشيرودی بالاترازسه راه فرهنگيان فاز2کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5760 ميدان فاطميه کرمانشاه ميدان فاطميه اول خيابان فاطميهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5761 باغ ابريشم کرمانشاه باغ ابريشم خ دانشکده روبروی خوابگاهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5762 خيابان رشيدی کرمانشاه چهارراه سيدجمال الدين اسدابادی رشيدياسمی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5763 شهرک ژاندارمری کرمانشاه خ کسری شهيدجعفری کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5764 خيابان مويدکرمانشاه خيابان مويدپلاک 57کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5765 خيابان سی متری دوم کرمانشاه خيابان سی متری دوم -جنب خيابان وحدتکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5766 خيابان شباب کرمانشاه خيابان شهياد-چهارراه دوم خ شبابکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5767 خيابان امام خمينی جوانرود خيابان امام خمينی کرمانشاهجوانرود-روانسر وضعيت خودپرداز
5768 نوسود نوسودجنب شهرداری نوسودکرمانشاهپاوه -نوسود-نودشه وضعيت خودپرداز
5777 بيستون کرمانشاه بيستون کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5780 ميدان مرکزی 22بهمن کرمانشاه بهمن ميدان مرکزی 22کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5781 کيانشهرکرمانشاه شهرک کيانشهربلوار40متری کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5782 ديزل ابادکرمانشاه ديزل ابادکرمانشاه خيابان 101کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5783 ماهيدشت کرمانشاه رباطماهيدشتکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5784 تکيه معاون الملک کرمانشاه خيابان حدادعادلکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
5811 سنقرکليائی سنقرکليائی کرمانشاهسنقر وضعيت خودپرداز
5814 خيابان طالقانی سنقروکليائی سنقر-خ ايت ا000طالقانی روبروی تعاونی کرمانشاهسنقر وضعيت خودپرداز
5815 خيابان ايت الله غفاری سنقرکليائی خيابان ايت اله غفاری کرمانشاهسنقر وضعيت خودپرداز
5841 اسلام ابادغرب اسلام ابادغربکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5844 خيابان شهيدچمران اسلام ابادغرب خيابان شهيدچمرانکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5851 خيابان طالقانی اسلام ابادغرب خيابان طالقانی کرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5852 خيابان حدادعادل اسلام ابادغرب خيابان شهيدحدادعادلکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5859 کوزران کوزرانکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5861 گواورگيلانغرب گواورگيلانغربکرمانشاهگيلانغرب وضعيت خودپرداز
5863 گيلانغرب خيابان امام خمينی کرمانشاهگيلانغرب وضعيت خودپرداز
5866 ميدان 22بهمن گيلانغرب ميدان 22بهمن گيلانغربکرمانشاهگيلانغرب وضعيت خودپرداز
5871 کرند ميدان امامکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5873 گهواره اسلام اباد-گهوارهکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5875 ريجاب کرندغرب ريجاب کرندغربکرمانشاهاسلام ابادغرب -کرند-حميل وضعيت خودپرداز
5895 سرپل ذهاب خ راه کربلا-نرسيده به چهارراه احمدابن اسحاقکرمانشاهسرپل ذهاب وضعيت خودپرداز
5897 مجموعه اداری سرپل ذهاب -سرپل ذهاب سرپل ذهاب -مجموعه اداری کرمانشاهسرپل ذهاب وضعيت خودپرداز
5901 خيابان امام خمينی سرپل ذهاب خيابان امام خمينی جنب فرمانداری کرمانشاهسرپل ذهاب وضعيت خودپرداز
5902 زاگرس سرپل ذهاب سرپل ذهاب خيابان احمدبن اسحاقکرمانشاهسرپل ذهاب وضعيت خودپرداز
5921 قصرشيرين قصرشيرينکرمانشاهقصرشيرين -سومار وضعيت خودپرداز
5922 بازارچه پرويزخان قصرشيرين  کرمانشاهقصرشيرين وضعيت خودپرداز
5931 فرهادقصرشيرين بلوارشهيدبهشتی کرمانشاهقصرشيرين -سومار وضعيت خودپرداز
5933 گمرک خسروی -خسروی گمرک خسروی کرمانشاهقصرشيرين -سومار وضعيت خودپرداز
5937 خسروی مستقردرکرمانشاهکرمانشاهقصرشيرين -سومار وضعيت خودپرداز
6011 هرسين هرسينکرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
6013 خيابان امام خمينی هرسين خيابان امام خمينی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
6015 شاهدهرسين ميدان جمهوری اسلامی کرمانشاهکرمانشاه -هرسين ماهيدشت وضعيت خودپرداز
6021 صحنه ميدان مطهری کرمانشاهصحنه -دينور وضعيت خودپرداز
6022 خيابان شهيدرستمی صحنه خيابان شهيدرستمی مقابل حوزه انتظامی کرمانشاهصحنه -دينور وضعيت خودپرداز
6023 ميدان امام خمينی صحنه صحنه -ميدان امام خمينی کرمانشاهصحنه -دينور وضعيت خودپرداز
6031 کنگاور خيابان امامکرمانشاهکنگاور وضعيت خودپرداز
6032 خيابان امام خمينی کنگاور ميدان ايت ا000عراقی -خ شهيدرجايی کرمانشاهکنگاور وضعيت خودپرداز
6036 شهيدمطهری کنگاور خيابان شهيدمطهری کنگاورکرمانشاهکنگاور وضعيت خودپرداز
6040 فش کنگاور کنگاور-روستای فشکرمانشاهکنگاور وضعيت خودپرداز
<< شعب استان کردستان شعب استان ايلام >>
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2015RSSEMail